05 03 2013  |  موضوع: پرسش و پاسخ  |  محل انتشار: تلویزیون صدای امریکا  |  نسخه چاپ  

بی پرده - بی تعارف
توضیح:
این مصاحبه از نظر رعایت شئونات ژورنالیسم حرفه دارای ایرادهای اساسی است. در این ارتباط اقداماتی در دست اجراست که دیرتر در همین صحفه انعکاس خواهند یافت.

Bookmark and Share
©negahdar.info