گفتگوی بی بی سی با فرخ نگهدار درباره عقب نشینی موسوی از مواضع خود

01.01.10 | فرخ نگهدار


شنیدن فایل ثوتی این گفتگو:
گفتگو بی بی سی با فرخ نگهدار در رابطه با نظرات پیرامون عقب نشینی موسوی از مواضع خود