”ديدگاه‌ها پيرامون چشم‌انداز جنبش‌سبز مردم ايران”

29.04.10 | فرخ نگهدار


«راه سبز اميد – سوئد» سمينارى تحت عنوان”ديدگاه‌ها پيرامون چشم‌انداز جنبش‌سبز مردم ايران” برگزار کرد که در آن آقايان حسن شريعتمدارى، داريوش همايون و فرخ نگهدار به ايراد سخنرانى پرداختند.

ديدگاه‌ها پيرامون چشم‌انداز جنبش ‌سبز مردم ايران from Parking on Vimeo.